Saturday, May 9, 2015

Beyandah an Buksing!


SINSIMBAN MOT di napeyawusar mansu^nut diyen nanlaban da Pacquiao on Mayweather si sinnintuh siri Las Vegas, Nevada, USA. Bayaw ot mantuna besan, dioy la tay ri sait di nomnom uwar si naapyar. 

Immoya^ mot otya lohom nantanom si kamote siri piyo^ uwar as-asup Carolotan. Immeyava^ mot otya lohom si baiyurar siri Palobotan ot namahut si giyun nanung an tanoman tut kompormen buen si ayu.

Lahay mot si Isinay Bird, beyaw besan u lohom inila an dioy si advertisement di osar an laban si buksing siri Dupaj.
 
War binuttan di sinnintuh dar ampay ya namerdit ehaw.

Mavves otya mu urian an inyap-appo^ di kampu rar dari, pasi tatahu war darit television (ma-America man o mu ma-Filipinas), an “Fight of the Century” anu tiyen pangilan otya mu siran ira Manny on Money si apaddeyan si batang on arangeyan si sintuh.

Bayaw ot, wara, awor si gulir di naapyar.

Ingong-a ri oras uwar an navayan an nanme^me-ong, nandasdasal, nandiydiyat, on nannansor an parakpakon otyan Manny si nget sorre on neyyir tuyong nan birung, papong, pasiruk, pavantu^, on pamerdit taheng ri beyandahar alaban na.

Bayaw ot, dahomar toy panay tawas boon ila ya amunglan tappi^ lohom ri sintuh di manu^ tauwar! Inayan mot di pamatoyar an amrin maselevan an right straight on left hook Manny?

Ot sare alaban nar pisya, mu marin buti^ lan buti^ on mangipit si lima inapya nar, udi toy amunglan mewot on meyongngaw poddan buwengon ri innunar an mangop-op.

Ahayhayanar ba^baon, mu labentador otya, suyut o mu mentis ri binuttan di laban di duwar darin buksingero!

 

Alikaha on Sait si Nomnom

Amplamu nin dattun lugar si mundo war an dioy rat nambuyat saren buksing ya dioy ta dioy rat malikaham podda, boon ila ya na-highblood, si resulta nar.

Alimbawa, dioy si nibalita an natoy anun lahay siren mampahawan an mambuybuyat libre yar an live coverage si Pac-May boxing siri Metro Manila.

Dioy pat ama anu siri Antique an binaril na ri beyuntahu nar an mae-as mot la iman, nanwala^ tay si alikaha nar mipun si saren laban si buksing.

Siri America, dioy ra anut mandemanda an bayaran Pacquiao dirat milyones. Nalugi ra ampay anu, ni^bus toy urian imbutatta^ Pacquia an dioy si aro^dah di wawanar an aveya na.

On ohavan lohom, dioy si imbalitan di TV yar an mari anun nambayar di Presidenten di beveyoyar Cambodia si posta nar para i Pacquiao.

 

Doddorah on Daddarama

Malilliwa tay nanung an matoy ri doddorah on daddaraman di tatahuwar an mahilig si buksing boon ila ya kampe i Manny Pacman sovret saren buksing da i Floyd Moneyweather.

Otoy ta dingnge^ pay besan ye an binawe pay anu Gayweather ri naun-unar an imbaha na an mi-oy si hamun di “Pambansang Kamao” tauwar an rematch.

Gayweather, adyo^ a, toy tin-aw u ri inngaron dat mango^ngotar an alaban Pacman. Neyir ampay anun inapya na mu marin mambuti^ on, amunglan bakla, ya pum-ot, manipit, on mangop-op i Pacman.

Otoy pay ta i-ong-ongongot anu ri Nevada Sporting Commission (or whatever) an ma-suspend anut Manny si si^nun buwen mantunat sintaw-on, mi^bus toy in-ap-ap na anu ri gi^gi^no nar an sait si aveya.

Beyandah! Nasambut mot la iman ri manu^ tauwar si panetten di tiyuwar an huradon si buksing siri Nevada, nillat osan esepon da.

 

Pamosong si Deyomdom

Ay bilay! Mavves lohom toy si osar an interview ra i Mayweather, in-iptaw na an ampaylamu sinambut nat Pacquiao, saludo tay anut in-aamtan Manny yar si buksing.

Osar tay an imbaha na ya umalin tu anun mampasyal on manlang-ay situ Filipinas.

Mu matuwan nantayo^to^ si pusu nar dararen in-ivtaw Mayweather, mamis an dongngen.  Mu marin bulbulataw, maserot darare an pamosong si sait si nomnom di abeveyoyan tauwar dari an mantuna besan ya mandeydeyomdom si pinangagu^ dar i Pacquiao.

Umalit tu Filipinas si Mayweather? Mu man-Iloho tau, attu ye otya savayatan tauwar: “Ket wen a, barok… isupay a mawarsiam met ti Pilipinas uray sangkakiddit iti ginabsuon nga inabakmo.” “Ala ngarud, umaykan a dagus… amangan agbaliw pay ti panunotmo yo^.”

Mavves tay otya pisya mu iluuy Mayweather ri sin-eyawas nar podda an ama na, pasi si Arizza an datin ara^dan Pacquiao si physical conditioning nar nanung nan nan-otan si kodal Mayweatherar (dohlan siya anut nambaliw espiya an nangibutatta^ mu andiye innurar sambuton si Manny).

Mavves, adyo^, toy ampaylamu besan lohom ye ya ginanapan pay Mayweather ri suhat tauwar si beveha nar. Imbaha na mot la iman an uria na mot ahayhayan an man-rematch da i Manny, udi toy “sore loser” on “coward” anu pay ri pamatu^ tauwar an Pacquiao.

Aboleyan taun umali ra ta maporoban dan man-angen tatahu ri Filipino war dari. Urian taun saiton si nomnom mu ahayhayan dan manlingaling situ Filipinas.

Bintahe taun Filipino mot diye toy segurado an miluuy ri dee yar an sports journalists on camera crew si TV.  Avvesan tau toy tsansa pay an mavuyan di entero war mundo mu aniya na serot di beveyoy tauwar Filipinas, mu sangkanan osar an pasirayaw tau ri in-aserot on in-aguapo Filipino war dari,  on mu aniya naumis di panalinu tauwar an Filipino si urumar tatahu.

Man-engat da lohom a ta urian dan beyunon di in-a-appo^ dar, pasi mara^da^waw on manbali-baliwar an ba^ba^ da.

Toy mu urian dan ipaar siri longav dar di atdi yar madahet an inugale… irasal tau ta mari ran mas-e, o mu masuwitan, o mu manbolos si in-aro^lot dar tu an mangoppah si nabobov-onar mamis/masing-aw an maan, isira, ot-ot, merienda, on pulutan siri ayon dar panlingalingan.

Boon lohom adi…

Alimbawa na ta omoy ran tun man-iyat on mangiluuy si seksi yar darin mamariit si dagat tauwar dari an panunan si serot, iilang na otya ta marin ma^duman di ngo^ngot dar si atung di soy-ang tauwar…

On iilang na ta marin asivon di pating tauwar dari ri alatar lan buwengon/bullang an aping dar!

Artikel Terkait

Beyandah an Buksing!
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email